Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, iż:

1) administratorem Pan(ni) danych osobowych jest Pracownia Karykatury Łukasz Szostak,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni) się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: biuro@pracowniakarykatury.pl lub pisemnie na adres: Pracownia Karykatury Łukasz Szostak, ul. Saturna 2A/4, 83-010 Straszyn,
3) Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w niżej wymienionym celach:
a) realizacji zlecenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na publikację wizerunku za jego zgodą,
b) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zlecenia , którego stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby, przed przyjęciem zlecenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu,
4) odbiorcami Pan(ni) danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
5) Pan(ni) dane osobowe przechowywane będą nie dłuższy okres czasu, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane,
6) posiada Pan(ni) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pan(ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.